Menu

All posts by "Griselda"

淡妝」即淡雅的妝飾,淡妝的基礎是良好的皮膚。而裸妝的「裸」字並非「裸露」、完全不...
gucci香水是1921年由古馳奧·古馳創辦的一個香水品牌,總部位於意大利的佛羅...